Цели

„Съвместно развиване на капацитет: Eвропейски мрежи от граждански организации и университети за глобално обучение по въпросите на миграцията, сигурността и устойчивото развитие в един взаимозависим свят“ е тригодишен проект (от ноември 2017 г. до октомври 2020 г.), финансиран от EuropeAid, който има за цел да отговори на възникващата загриженост относно начина, по който промяната на общественото възприятие на (не) сигурността и риска влияе върху разбирането за миграцията, отговорностите и начина на живот на гражданите на ЕС в един взаимозависим свят.

В тази посока InterCap обединява 13 организации от 12 различни страни от ЕС, специализирани в обучението на учители, образователната реформа, въпросите на устойчивото развитие и миграцията, както и над 40 асоциирани партньори от целия ЕС (местни власти, министерства, университети и организации на гражданското общество). Приоритетът на дейността е да се създадат европейски мрежи от организации на гражданското общество, да се изгради капацитет на участниците в образованието, да се насърчи глобалното обучение по въпросите на миграцията, сигурността и устойчивото развитие в един взаимозависим свят.

Проектът има за цел да засили критичното разбиране за миграцията и устойчивото развитие в контекста на целите за устойчиво развитие, специално в обучението на учители, за да се повиши разбирането на взаимовръзката между взаимозависимия свят, сигурността и риска.

По-конкретно, до края на проекта партньорите на InterCap се ангажират в:

  • Гарантиране на съгласуваност и последователност в предоставянето на образование за развитие относно миграцията, устойчивото развитие и взаимозависимостта в местен и глобален контекст.
  • Увеличаване на компетенциите за развиващото образование сред преподаватели на учители от НПО и университски преподаватели.
  • Увеличаване на наличието на качествено съдържание и критични педагогически похвати за развиващо образование в обучението на учители.

InterCap се стреми да проучи и укрепи връзката между качеството на образованието за развитие и отношението към миграцията и развитието, като се основава на доказани практики и програми и създавайки синергетични връзки.

Проектът ще привлече опит и знания от следните интерактивни образователни методи:

  1. Философия за деца (P4C), фокусирана върху мисленето, разсъжденията и въпросите, като се фокусира върху Глобалното гражданство;
  2. Отворени пространства за диалог и изследване (OSDE), отнасящи се до създаването на открити безопасни пространства за критично мислене и обсъждане на глобални проблеми;
  3. Театър за живот (T4L), отнасящ се до създаването на диалог по сложни теми чрез използване на силния, символичен и емоционален език на театъра и драмата.