Tikslai & uždaviniai

„Gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant: Europos NVO ir universitetų tinklas globaliam švietimui migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje“ („InterCap“) tai agentūros „EuropeAid“ remiamas 3 metų trukmės projektas (nuo 2017 m. lapkričio iki 2020 m. spalio), kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į tai, kaip kintantis visuomenės požiūris į (ne)saugumą ir riziką keičia žmonių supratimą apie tai, kas yra migracija, darnus vystymasis bei ES piliečių gyvenimo būdas ir atsakomybė tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje.

Kad būtų pasiektas šis tikslas, projektas „InterCap“ subūrė 13 organizacijų, kurios veikia 12 oje ES valstybių ir specializuojasi mokytojų rengimo, švietimo reformų, darnaus vystymosi ir migracijos srityse, bei daugiau kaip 40 partnerių iš visos ES (vietinių valdžios institucijų, ministerijų, universitetų ir NVO). Svarbiausias Iniciatyvos tikslas kurti Europos NVO ir universitetų tinklus, ugdyti švietimo bendruomenės gebėjimus bei skatinti globalų švietimą migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje.

Projekto tikslas gerinti kritinį mąstymą apie migraciją ir darnų vystymąsi atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus (tarp jų ir mokytojų rengimą), taip siekiant gilinti supratimą apie tarpusavio ryšiais susijusio pasaulio, saugumo ir rizikos santykius.

Projektui pasibaigus „InterCap“ partneriai įsipareigoja pasiekti šiuos konkrečius tikslus:

  • užtikrinti vystomojo švietimo migracijos, darnaus vystymosi ir tarpusavio priklausomybės vietiniame ir pasauliniame kontekste klausimais nuoseklumą ir pastovumą;
  • didinti NVO ir universitetų dėstytojus rengiančių specialistų vystomojo švietimo kompetenciją;
  • didinti geros kokybės mokymo medžiagos ir svarbiausių vystomojo švietimo pedagogikos metodų prieinamumą rengiant mokytojus.

Projektu „InterCap“ norima tirti ir tvirtinti ryšį tarp kokybiško vystomojo švietimo ir požiūrio į migraciją bei vystymąsi. To siekiama remiantis įrodymais grįsta praktika, aptariant gerosios patirties atvejus ir įtvirtinant bendradarbiavimą.

Projekte kaip patirties ir žinių šaltiniai bus naudojami toliau nurodyti dalyvaujamojo mokymo metodai:

  1. Filosofija vaikams (Philosophy for Children (P4C)). Naudojant šį metodą dėmesys sutelkiamas į mąstymą, samprotavimą ir kvestionavimą bei Globalios pilietybės sąvoką;
  2. Atviros erdvės dialogui ir klausimams (Open Spaces for Dialogue and Enquiry (OSDE)). Naudojant šį metodą kuriamos saugios vietos kritiniam mąstymui bei diskusijoms apie pasaulines problemas; ir
  3. Teatras gyvenimui (Theatre for Living (T4L)). Šis metodas skirtas megzti dialogą apie sudėtingas problemas pasitelkiant paveikią ir jausmingą simbolinę teatro kalbą.